top of page

nagrody/Awards

Ważniejsze nagrody dramaturgiczne:

- Sztuka "Mazagan. Miasto" w finale Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej (2020 - wyniki finału w jesieni);

- II miejsce w Konkursie na Sztukę dla Dzieci i Młodzieży organizowanym przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu za tekst "Miasto" (2020);

- Stypendium i rezydentura Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (2020);

- Stypendium MKiDN Kultura w Sieci (2020);

- Stypendium i rezydentura w Residenztheater w Monachium (sezon 2019/2020) przyznana przez Theater Basel;

- Stypendium Twórcze Miasta Krakowa (2019);

- Nagroda Główna im. Joanny Chojki-Puzyny Festiwalu Nowego Teatru w Rzeszowie dla spektaklu "Staff Only", reż. K. Kalwat (2019);

- Wyróżnienie honorowe dla tekstu "Dorosło" w Konkursie na Sztukę dla Dzieci i Młodzieży" (2019);

- Stypendium i rezydencja artystyczna Nowego Teatru w Warszawie (2018);

- Nagroda Francuskiego Ministerstwa Kultury i centrum przekładu dramatycznego Maison Antoine Vitez dla przekładu francuskiego „Niesamowitych braci Limbourg” (2017);

- Sztuka "Pan Śmierć" zakwalifikowana do druku w "Nowych Sztukach dla Dzieci i Młodzieży" po 28. Konkursie na Sztukę dla Dzieci i Młodzieży organizowanym przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu (2017);

- Nagroda za najlepszy debiut dramaturgiczny w Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej (2017) za tekst dramaturgiczny trzech spektakli:

- Spektakl "Mosdorf. Rekonstrukcja" zakwalifikowany do Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej (2017);

- Spektakl "Triatlon" zakwalifikowany do Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej (2017);

- Spektakl "Niesamowici bracia Limbourg" zakwalifikowany do Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej (2017);

- Półfinalista Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej za teksty "Mazagan. Miasto" (2016) i "Mosdorf. Rekonstrukcja" (2017);

- Laureat konkursu dramaturgicznego Polowanie na Motyle organizowanego przez Teatr Ochoty w Warszawie (2016);

- III. miejsce w międzynarodowym konkursie dramaturgicznym "Talking About Borders" organizowanym przez Staatstheater w Norymberze za tekst "Mazagan. Miasto";

- II. miejsce w konkursie dramaturgicznym Teatroteki WFDiF i ZAiKSu za tekst "Odkrycie Europy", nagrodzona sztuka została zrealizowana w formie teatru telewizji (2016);

- II. miejsce w 27. Konkursie na Sztukę dla Dzieci i Młodzieży organizowanym przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu za tekst "Sztuka bez babci" (2016);

- Laureat Jury Alternatywnego (Jury Publiczności) i finalista Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej za tekst "Niesamowici bracia Limbourg" (2015);

- Wystawienie "Niesamowitych braci Limbourg" wygrało konkurs "Dramat w szkole" towarzyszący Gdyńskiej Nagrodzie Dramaturgicznej (2015).

Ważniejsze nagrody reżyserskie:

- Silver Remi Award dla filmowej adaptacji spektaklu „Niesamowici bracia Limbourg” podczas WorldFest Houston (2019);

- Nagroda Publiczności festiwalu Teatroteka Fest organizowanego przez ZAiKS, WFDiF i Akademię Teatralną w Warszawie za spektakl „Niesamowici bracia Limbourg” (2019);

- Spektakl "Gwido. Hrabia Blezu" zakwalifikowany do konkursu Klasyka Żywa organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2019);

- Finalista Sceny Nowej Dramaturgii w Rzeszowie z tekstem Michała Łukowicza "Superbohater" (2019);

- Stypendium i rezydencja artystyczna Nowego Teatru w Warszawie (2018);

- Stypendium Młoda Polska Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2018);

- Spektakl "Mosdorf. Rekonstrukcja" zakwalifikowany do Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej (2017);

- Laureat Krakowskiej Giełdy Teatralnej za koncepcję reżyserską i czytani performatywne autorskiego tekstu „Mazagan. Miasto (2017);

- Nagroda Publiczności dla spektaklu "Mosdorf. Rekonstrukcja" na Festiwalu Młodego Teatru mTeatr;

W Koszalinie (2017);

- Nagroda Główna Prezydenta Miasta Olsztyna dla monodramu "Zofia" wg Anny Wakulik podczas IV Olsztyńskich Spotkań Jednego Aktora Solo (2016);

- Nagroda Indywidualna przewodniczącego jury Wiesława Gerasa dla monodramu "Zofia" wg Anny Wakulik podczas IV Olsztyńskich Spotkań Jednego Aktora Solo (2016);

- Nagroda Indywidualna członka jury Andrzeja Bartnikowskiego dla monodramu "Zofia" wg Anny Wakulik podczas IV Olsztyńskich Spotkań Jednego Aktora Solo (2016);

- Nagroda X Oddziału ZASP Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji dla monodramu "Zofia" wg Anny Wakulik podczas 31. Spotkań Teatrów Jednego Aktora w Toruniu (2016);

- Finalista konkursu "Debiut w Studio" na koncepcję reżyserską spektaklu dla Teatru Studio w Warszawie za opracowanie "Podwyżki" G. Pereca (2014).

 

Inne nagrody teatralne:

- "Najlepszy tekst niepolskojęzyczny w sezonie 2018/2019" w plebiscycie miesięcznikaTeatr wg Witolda Mrozka dla "Staff Only", reż. K. Kalwat, Biennale Warszawa

- "Najlepszy teatr telewizji w sezonie 2018/2019" w plebiscycie miesięcznika Teatr wg Anety Kyzioł ("Polityka") dla "Niesamowitych braci Limbourg", Teatroteka WFDiF, reż. własna;

- "Najlepszy spektakl teatru offowego w sezonie 2018/2019" w plebiscycie miesięcznika Teatr wg Jacka Sieradzkiego ("Dialog") dla spektaklu "Mazagan. Miasto", reż. własna, Teatr Żydowski w Krakowie;

- "Najlepszy spektakl teatru offowego w sezonie 2018/2019" w plebiscycie miesięcznika Teatr - wyróżnienie - wg Henryka Mazurkiewicza (teatralny.pl) dla spektaklu "Mazagan. Miasto", reż. własna, Teatr Żydowski w Krakowie;

- Nagroda im. Sławomira Świontka za pracę "Teatr jako doświadczenie. Próba analizy zagadnienia w perspektywie filozofii sztuki Johna Deweya" w konkursie organizowanym przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego (Warszawa 2017);

- Grand Prix w konkursie na najlepszą recenzję spektaklu dla dorosłych prezentowanego w ramach trzeciej edycji ,,Maskarady Przeglądu Teatrów Ożywionej Formy" organizowanej przez Teatr Maska (Rzeszów 2012).

Kotwica 1

Major dramatic awards:

- Scholarship and residency at the Residenztheater in Munich (season 2019/2020) granted by Theater Basel;

- 2nd prize for the play "The City" in the Competition for Plays for Children and Teenagers organized by the Polish Centre for Art for Children (2020)

- Scholarship and residency at Wanda Siemaszkowa State Theatre in Rzeszów (2020);

- "Mazagan. The City" in the final stage of the Competition for Staging of Contemporary Polish Plays organized by Theatre Institute in Warsaw (2020; the results to be announced);

- Creative Scholarship of the Polish Ministry of Culture and National Heritage "Culture Online" (2020);
- Creative Scholarship of the City of Krakow (2019);
- Main Award  of the New Theater Festival in Rzeszów for the performance "Staff Only", dir. K. Kalwat (2019);
- Honorary distinction for the text "Adult" in the Competition for Plays for Children and Youth (2019);
- Scholarship and artistic residence of the New Theater in Warsaw (2018);

- "The Amazing Limbourg Brothers" qualified for a stage reading at the Avignon In Festival during the Forum of the New Dramatic Writings fron Europe (2018);
- Award of the French Ministry of Culture and Maison Antoine Vitez Drama Translation Center for the French translation of "The Amazing Limbourg Brothers" (2017);
- "Mr Death" qualified for print in "New Plays for Children and Youth" after the 28th Competition for Plays for Children and Youth organized by the Children's Art Center in Poznań (2017);
- Award for the best dramatic debut in the Competition for the Stagings of Polish Contemporary Plays (2017) for the dramatic text of three performances:
- The show "Mosdorf. Reconstruction" qualified for the Competition for the Stagings of Polish Contemporary Plays (2017);
- "Triathlon" performance qualified for the Competition for the Stagings of Polish Contemporary Plays (2017);
- Performance "Niesamowici brothers Limbourg" qualified for the Competition for the Stagings of Polish Contemporary Plays (2017);
- Semi-finalist of the Gdynia Drama Award for the play "Mazagan. The City" (2016) and "Mosdorf. Reconstruction" (2017);
- Winner of the dramatic competition Hunting for Butterflies organized by the Ochota Theater in Warsaw (2016);
- III. place in the international drama competition "Talking About Borders" organized by the Staatstheater in Nuremberg for the text "Mazagan. The City";
- II. place in the dramatic competition Teatroteka organized by WFDiF and ZAiKS for the text "Discovering Europe", the awarded play was produced in the form of a television theater (2016);
- II. place in the 27th Competition for Plays for Children and Youth organized by the Children's Art Center in Poznań for the text "A Play without Grandmother" (2016);
- Winner of the Alternative Jury (Audience Jury) and finalist of the Gdynia Drama Award for the text "The Amazing Limbourg Brothers" (2015);
- The performance of "The Amazing Limbourg Brothers" won the "Drama at School" competition accompanying the Gdynia Drama Award (2015).Major directing awards:


- Silver Remi Award for the film adaptation of the play "The Amazing Brothers Limbourg" during WorldFest Houston (2019);
- Audience Award of the Teatroteka Fest festival organized by ZAiKS, WFDiF and the Theater Academy in Warsaw for the spectacle 'Amazing Limbourg Brothers' (2019);
- The staging of "Gwido. Duke of Blez" by Adam Naruszewicz qualified for the Klasyka Żywa competition organized by the Ministry of Culture and National Heritage (2019);
- Finalist of the Scena Nowej Dramaturgii Competition in Rzeszów with the text by Michał Łukowicz, "Superhero" (2019);
- Scholarship and artistic residence of the New Theater in Warsaw (2018);
- Young Poland Scholarship of the Minister of Culture and National Heritage (2018);
- The show "Mosdorf. Reconstruction" qualified for the Competition for the Stagings of Polish Contemporary Plays (2017);
- Winner of the Krakow Theater Exchange for the director's concept and performative reading of the original text "Mazagan. City (2017);
- Audience Award for the play "Mosdorf. Reconstruction" at the mTeatr Young Theater Festival in Koszalin (2017);
- Main Award of the Mayor of the City of Olsztyn for the monodrama "Zofia" by Anna Wakulik during the 4th Olsztyn One Actor Festival Solo (2016);
- Individual Award of the chairman of the jury Wiesław Geras for the monodrama "Zofia" byAnna Wakulik during the 4th Olsztyn One Actor Festival Solo (2016);
- Individual Award of jury member Andrzej Bartnikowski for the monodrama "Zofia" after Anna Wakulik during the 4th Olsztyn One Actor Festival Solo (2016);
- Award of the 10th ZASP Branch of the Association of Polish Artists of Theater, Film, Radio and Television for the monodrama "Zofia" after Anna Wakulik during the 31st Meetings of One Actor Theaters in Toruń (2016);
- Finalist of the "Debut at Studio" competition for the director's concept of the show for the Studio Theater in Warsaw for the development of G. Perec's play "Raise" (2014).

Other theater awards:
- "The best non-Polish text in the 2018/2019 season" in the plebiscite of the Theater monthly by Witold Mrozek ("Gazeta Wyborcza") for "Staff Only", dir. K. Kalwat, Biennale Warszawa;
- "The best television theater in the 2018/2019 season" in a plebiscite of the Theater monthly by Aneta Kyzioł ("Polityka") for "Amazing Limbourg Brothers", the WFDiF Theater, dir. own;
- "The best off theater spectacle in the 2018/2019 season" in the plebiscite of the Theater monthly by Jacek Sieradzki ("Dialogue") for the spectacle "Mazagan. City", dir. own, Jewish Theater in Krakow;
- "The best off theater spectacle in the 2018/2019 season" in the plebiscite of the Theatre monthly - honorable mention - according to Henryk Mazurkiewicz (Teatralny.pl) for the spectacle "Mazagan. City", dir. own, Jewish Theater in Krakow;

bottom of page